Курс за вишка и курсове за автовишка

Съгласно чл. 3 от Наредба №1, подвижните работни площадки (ПРП) могат да се управляват само от лица, които са придобили или на които е призната правоспособност за упражняване на професията машинист на ПРП. Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД „ИДТН“) издава свидетелства за придобита правоспособност за машинисти на подвижни работни площадки на лица: • навършили 18 години; • физически и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че лицата са здрави и годни за упражняване на професията; • завършено минимум основно образование; • преминали успешно обучението по теория и практика в курс за придобиване на правоспособност за управление на ПРП; • положили успешно изпитите по теория и практика. Правоспособните лица са длъжни да носят свидетелствата си за правоспособност по време за работа с ПРП. С постановление на Министерски съвет №199 от 10.09.2010г. е приета Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения, която се прилага съгласно чл. 2, ал.1, т.7 и за ПРП

 

Автовишката  „Steiger” се състои от заварена основна рама с покритие. Основната рама
се използва като допълнителна рамка. Тя влиза във връзка с носещия елемент на рамата,
който стрелата натоварва в резултат от работата на „Steiger”, като предава това натоварване
чрез стабилизаторите на земята. Въртящият елемент на вишката, който е монтиран на носещата рама, е
предназначен за завъртане на стрелата. Хидравличните задвижващи устройства, линиите и
контролните елементи са монтирани в или на носещата рама. Носещата рама е покрита със
специална алуминиева покритие / капак. За целите на техническото обслужване и ремонта,
както и за улесняване на ръчното управление на електромагнитните вентили (спускане при
аварийните ситуации), покритията могат да бъдат отстранени.
б) Стабилизатори
„Ruthmann-Steiger”, включително и шасито, се повдига от стабилизатори, които се
задвижват механично или хидравлично. Всеки стабилизатор разполага с подвижна опора,
която може да компенсира незначителните неравности на терена. Жълтите сигнални лампи
на стабилизаторите светят докато подемните устройства се разпъват и докато двигателят на „
Steiger” е запален.
в) Стрела
Стрелата представлява подемното устройство на работната площадка  „Ruthmann-Steiger”. Тя се повдига и
спуска посредством подемен цилиндър. Стрелата се състои от следните основни структурни
групи:
• Въртящо устройство
Въртящото устройство, което представлява заварена метална конструкция, е
разположено над платформата „Steiger”. То е въртящата стойка на стрелата. Въртящият
елемент е разположен на плочата на въртящото устройство. То осъществява връзката с
платформата „Steiger”. Състои се главно от сферичен механизъм за завъртане с пружинна
ръчна спирачка. Въртящото устройство се завижда от хидравличен двигател, който може да
бъде регулиран неограничено в различните етапи от работния процес
JoomShaper