Курсове за ножична вишка се провеждат в учебния център или по месторабота. за повече информация тел. 0885199140.

Курс за ножични вишки включва и следните теми

ІV. РЕМОНТ В ПРОЦЕСА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: Собственика на вишката е длъжен да въведе ремонтен дневник, в който

отговорното за ПРП лице, физическите и юридически лица наети по договор да отразяват

характера на всички извършени ремонтни работи.

В процеса на експлоатация възникват различни неизправности, за отстраняването на

които се извършват текущи ремонти. Те се заключват в замяната и възстановяването на

отделните детайли, възли, а също и регулировки. При изпълнението на ремонтите е

необходимо да се спазват определени изисквания. Свалените агрегати, възли и детайли е

необходимо да се измият и почистят от замърсявания, стари смазки и ръжда.

Хидравличните цилиндри и други възли е необходимо да се измият и почистят, след това се

разглобяват, за да се провери техническото им състояние. По детайлите и възлите не трябва

да има ръжда и напукване на лакобояджийското покритие. Болтовете и гайките, закрепващи

детайлите, следва да се затягат постепенно и равномерно с необходимите моменти. При

завиване и отвиване да се използуват само изискващите се за целта инструменти.

Отказите в хидравличната система обикновено са резултат от нарушаване на

правилната им експлоатация. Надеждната работа на системата се намира в пряка

зависимост от чистотата на вътрешните повърхности на резервоара, тръбопроводите,

хидравличните елементи и други възли, а също и от работната хидравлична течност.

Хидравличната система се замърсява при сглобяване, изпитване, съхранение,

транспортиране и експлоатация. Източниците на замърсявания са прах, метални стружки,

абразивни материали, ръжда, продукти от разрушаване на уплътненията и стареенето на

работната хидравлична течност.

Износените елементи предизвикват вътрешни и външни течове в хидравличния

разпределител, помпата, цилиндрите и т.н., което води до намаляване на работното

налягане и на дебита в такъв случай за достигане на зададената скорост и товароподемност е

необходимо да се повиши скоростта на въртене на хидравличната помпа, а от там и на

коляновия вал на двигателя, което довежда до неикономична работа и загряване на

двигателя, също и на работната хидравлична течност. Попадането на ръжда в

хидравличната система се явява като следствие от недостатъчно почистване на

тръбопроводите в процеса на тяхното изготвяне, съхранение и експлоатация. При

подмяната на възли и детайли в процеса на експлоатация трябва да се спазват следните

правила: да не се използуват повредени и замърсени инструменти, да не се извършват

ремонтни дейности в замърсени помещения и със замърсени дрехи. Продуктите от

разрушени и износени гумени уплътнения също са източник на замърсявания. В процеса на

експлоатация е необходимо да се следи за състоянието на гумените уплътнения и да се

извършва своевременна подмяна.

Стареенето на работната течност е също източник на замърсявания, влошаващи

работата на клапаните, разпределителя и другите елементи. В процеса на работа е

необходимо да се следи за състоянието на работната течност и да не се допуска прегряването

й, което е причина за нейното интензивно стареене.

Течовете на масло могат да се разделят на вътрешни и външни. Вътрешният теч в

една хидравлична система не води до загуба на масло, обаче редуцира хидравличната

мощност на системата. При вътрешния теч няма загуба на масло, а се получава циркулация

в системата. Вътрешния теч се увеличава при употребата на масло с нисък вискозитет.

Естествено течът се увеличава и с повишаване износването на уплътненията на буталото,

плунжерите и т.н. Един по-голям вътрешен теч намалява движенията на ПРП.

Външните течове могат да бъдат много опасни и да струват твърде скъпо. Освен това

един теч може да предизвика нещастен случай при подхлъзване, опасност от нараняване.

При възникване на теч в някоя връзка тя трябва да се притегне докато течът спре. В ПРП за

свързване на маркучите за високо налягане се използува системата DKOL – конус 24º с “О”

пръстен. Моментът на затягане е около 5 dNm. По-високият момент не подобрява

функцията на уплътнението. Когато свръзката е затегната с препоръчания момент и не

уплътнява, трябва да се проконтролира “О” – пръстена.

Гъвкавите маркучи под налягане са с външен гумен слой, който може да се пукне без

да възникне теч. Необходимо е да се контролира винаги дълбочината на разкъсването. Ако

то е дълбоко и се забелязва маслена мъгла, трябва да бъде сменен. Съвсем финните дупчици

трудно могат да бъдат различени в един маркуч под налягане, но въпреки това могат да

представляват опасност. Маслената мъгла на малък теч може да бъде пожароопасна, ако в

близост се намират горещи предмети.

Препоръчва се подмяната на отделни възли и детайли /особено тези касаещи

безопасната експлоатация/ да се извършва от технически компетентни и обучени лица при

съблюдаване елементната база използувана от производителя.

ВНИМАНИЕ: Не се допуска извършване на заваръчни работи по отговорните

носещи металоконструкции / стрелова секция, механизма на въртене, носещите възли на

рамата, стабилизиращите възли/, както и допълнителното им укрепване. При забелязани

дефекти и неизправности в горепосочените възли се обръщайте към завода производител.

Описание на някои от

JoomShaper