Инструкция за безопасност при работа с електрокари и мотокари

 

 

 

(съгласно Наредба №10 от 07.12.2004г. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари и Наредба №1 от 10.04.2006г.)

 

 

 

1.               За управление на кари се допускат само правоспособни лица, притежаващи свидетелство за работа с кари, оправомощени с писмена заповед и инструктирани от работодателя.

 

2.               В съответствие с Наредба №1 от 10.04.2006г. на всеки 5 години се провежда обучение за поддържане и актуализиране на придобитата правоспособност.

 

3.               При работа с кари се осигурява спазването на изискванията в експлоатационните документи на съответната машина. Опасните за движение места и зони се ограничават или очертават и се означават с установените знаци за безопасност и противопожарна охрана.

 

4.               Максималната товароподемност  на кара трябва да бъде отбелязана върху него трайно и четливо. Отбелязва се също инвентарен или регистрационен номер на фирмата. Местата за складиране и подреждане на товарите се поддържат чисти, подредени, с необходимите достатъчни места за маневриране, изчислени за съответния товар, добре осветени.

 

5.               По време на работа водачът е длъжен да носи свидетелството си за правоспособност, както и удостоверението, ако е преминал опреснителен курс.

 

6.               Водачът задължително се информира за маршрута , теглото и съдържанието на товарите, с които ще работи, както и за характеристиките на работната среда(дали не е взривоопасна, пожароопасна и др.).

 

7.               Преди започване на работа се проверява техническото състояние на кара. Водачът задължително трябва да знае техническите характеристики на машината, габарити, собствено тегло, височина на повдигане, строителна височина, товарна диаграма. Ако няма опит с дадената машина да се запознае с органите за управление на кара и на повдигателната уредба. Преди да започне работа с товари да изпробва задвижването, спирането, управлението на кара, работата на хидравличната система, състоянието на повдигателната уредба, състоянието на маркучите, веригата, ролките, следи от изтичане на двигателно масло, антифриз, спирачна течност, хидравлично масло, нивата на съответните работни течности. Повдигателната уредба да се изпробва за самопроизволно пропадане на товара при неутрално положение на органа за управление. Трябва да се огледа и металоконструкцията на кара, за наличие на пукнатини или изкривяване на работния орган(вилици, дорн и т.н.).

 

8.               Не се допуска увеличаване на товароподемността на кара чрез прибавяне на допълнителни противотежести или качване на хора. Товароподемността е указана на специална табела и зависи от центъра на тежестта разположена на вилицата. Захващането на товари с тегло, близко до номиналната товароподемност на кара да се извършва, като се съблюдава условието „центъра на тежестта на товара да бъде максимално близо до виличната плоча“.

 

9.               Не се допуска слизане на водача от кара при вдигнат товар, както и присъствието на хора в опасна близост до машината. Водачът е длъжен да ги предупреди и евентуално да спре работа до отстраняването им. Не се допуска експлоатация на неизправен кар или работа след поява на повреда, или необичайни шумове. В такъв случай се уведомяват съответните ръководители и се извикват специализирани фирми или лица за сервиз и поддръжка.

 

 

 

10.            Слизане от кара се допуска само при спрян и застопорен с ръчната спирачка кар, изключен лост за избор на посоката на движение, наклонена на пред мачта и вилица спусната до пода в крайно долно положение, загасен двигател.

 

11.            Карите – високоповдигачи са предназначени за повдигане на товари. Не се допуска повдигане на хора, стъпили върху вилиците или върху пале. Ако повдигача се използва за повдигане на хора, то той трябва да бъде оборудван с платформа, прикрепена за вилиците и виличната плоча. Тя трябва да е с твърд под с парапет според изискванията на стандартите за кошове за повдигане на хора. Преди да се качи човек на платформата, да се изпробва повдигателната уредба. Ръчната спирачка трябва да е включена, да не се движи машината, докато има човек в платформата и водача да не напуска кара.

 

12.            Забранява се разтоварването да се извършва с рязко спиране на машината. Това може да доведе до повреда на товара, преобръщане на кара и трудови злополуки.

 

13.            През цялото време на товаро-разтоварния и транспортен процес водачът трябва да следи обстановката, да не си отклонява вниманието със странични неща, да предвижда евентуалните опасности.

 

14.            При движение по наклонени терени да се избягва работа напречно на наклона(маневрите и повдигането на товари на височина са особено опасни в този случай). При надлъжното разположение на кара спрямо наклона, да се спазва правилото „товара да бъде насочен към горната част на наклона“.

 

15.            При всяко слизане на водача от машината да се спазват правилата описани в наредбата за безопасна работа. Качването и слизането от кара да става с лице към кабината, и винаги водача да има три опорни точки.

 

16.            Правилното действие на водача при изгубване на устойчивост на машината и евентуално преобръщане е водача да остане в кабината със свити колене и наклонен в противоположна посока от тази на преобръщането. В тази връзка снабдяването на кара с предпазен колан и поставянето му по време на работа би предотвратило инстинктивното скачане на водача от машината.

 

17.            При работа с електрокар се проверява нивото на електролита(не с открит пламък) и периодично неговата гъстота(при оловно-киселинните батерии – 1.25 до 1.28), закрепването на изводите и кабелните обувки. Батерията трябва винаги да бъде чиста и суха. Не се допуска използване на акумулаторна батерия, по която има пукнатини и теч на електролит. Зареждането на батериите да става на обезопасени места, а зарядните устройства да са изправни, обезопасени и съответстващи по параметри на акумулаторните батерии.

 

18.            При работа с мотокари, използващи газово гориво се проверява надеждното закрепване на газовата бутилка, присъединителния маркуч, всички връзки за пропуск на газ. Кранчето на бутилката да се отваря на 1-2 оборота(а не докрай – за да може евентуално по-бързо да се спре газта при проблем). Газовите уредби подлежат на периодична проверка и подддръжка съгласно действащите нормативни документи и техническата ѝ документация.

 

19.            Проверката по ходовата част включва закрепването на ходовите колела, преглед на състоянието на гумите, налягането в пневматичните гуми, наличието на разслоявания, отчупвания на пърчета при плътните гуми, износването на протекторите. Проверка на работните течности на мотокара  масло, антифриз, хидравлична течност и гресиране и смазване на триещите се части описани в инструкцията за експлоатация. Проверка на таблото на кара за не работещи сигнални лампи. Функционална проверка на работните органи, органите за управление, работна спирачка, ръчна спирачка, звуков сигнал, светлини, пътепоказатели и други.

 

20.            Движението на територията на фирмата се извършва с безопасна скорост, при която машината е в устойчива стабилност при преминаването на неравности и завой, товара винаги се повдига на транспортна височина 30 сантиметра и наклонена мачта до крайно задно положение. Безопасната скорост е тази при която в зоната на видимост водача може да спре при внезапно излизане на пешеходец, автомобил или друга извънредна ситуация.

 

21.            При превоз на обемисти товари, нарушаващи видимостта на преден ход, превозът се извършва на заден ход или, по изключение, движението се извършва бавно на преден ход с помощта на човек, който да показва пътя на водача.

 

22.            При поставяне на товари върху стелаж се следи те да не са разместени, да са правилно поставени съгласно инструкцията на производителя и да не се превишава теглото за всяко едно палето място което е определено от производителя на стелажа.

 

23.            След работа карът се почиства и паркира според правилата , снема се контактния ключ за предотвратяване на пускане от не управомощени хора и се попълва дневника за техническото състояние на машината.

 

24.            Всеки един мотокар ил електрокар да бъде снабден с работещ пожарогасител, който да се използва в случай на необходимост.

 

25.            Да не се оставя машината да работи без водача да бъде на мястото за управление.

 

26.            При преминаване от рампата към склада предимство имат мотокарите изкарващи стока от склада с цел по бързо подготвяне на изходящите поръчки.

 

27.            При работа на паркинга се следи за местоположението на шофьора на обработвания каньон . Водача на кара подхожда с повишено внимание от паркинга към рампата и следи да не застават хора на пътя на машината.

 

28.            Водача се оглежда с повишено внимание при всяко движение на заден ход, като взема предвид траекторията, посоката и скоростта на движещите се на близо автомобили и пешеходци.

 

29.            Не се разрешава издигане на товара докато мотокара е в движение.

 

30.            Забранено  е движението на преден ход без добра видимост на терена пред мотокара.

 

31.       При работа с мотокари и електрокари се спазват изискванията на Наредба №1 от 10.04.2006г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JoomShaper